Cài đặt jenv sử dụng brew

brew install jenv

Thêm các lệnh sau vào $HOME/.zshrc

export PATH="$HOME/.jenv/bin:$PATH"
eval "$(jenv init -)"

Khởi động lại iTerm2, hoặc sử dụng lệnh sau

exec $SHELL -l

Kích hoạt JAVA_HOME

jenv enable-plugin export

Tiếp tục khởi động lại iTerm2, hoặc sử dụng lệnh sau

exec $SHELL -l

Cài đặt Java JDK, hoặc sử dụng brew

brew search java
brew install java11

Đưa các phiên bản java vào cho jenv quản lý. Đường dẫn có thể tìm trong: /opt/homebrew/opt/ hoặc /Users/bachns/Library/Java/JavaVirtualMachines//Contents/Home

jenv add <java_home>

Ví dụ ở dưới đây tôi đã có các phiên bản Java từ việc dùng IntelliJ:

jenv add /Users/bachns/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-17.0.4/Contents/Home/
jenv add /Users/bachns/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-11.0.16/Contents/Home/
jenv add /Users/bachns/Library/Java/JavaVirtualMachines/azul-1.8.0_342/Contents/Home/

Xem các phiên bản đang được quản lý

jenv versions

Kết quả sẽ nhận được

system
1.8
1.8.0.342
11.0
11.0.16
17.0
17.0.4
zulu64-1.8.0.342
zulu64-11.0.16
zulu64-17.0.4

Lựa chọn một phiên bản muốn sử dụng

jenv global 11

Kiểm tra phiên bản java đang hoạt động

java -version