Cài đặt bằng brew

brew install mysql

Chạy hoặc dừng dịch vụ

mysql.server start
mysql.server stop

Khởi động hoặc gỡ khởi động cùng hệ thống (tuỳ chọn)

brew services start mysql
brew services start mysql

Cấu hình bảo mật cho root

mysql_secure_installation

Thực hiện kết nối tới server

mysql -u root -p